Zakres tematyczny

1. Współczesne koncepcje teoretyczne gospodarki przestrzennej i ich rola w działalności praktycznej.

2. Kierunki i metody badań w gospodarce przestrzennej.

3. Problemy rozwoju i zagospodarowania przestrzennego współczesnych obszarów miejskich (miasta - aglomeracje - metropolie).

4. Prawne aspekty planowania przestrzennego.

5. Modelowanie procesów rozwoju miast i regionów i ich wykorzystanie w praktyce planowania przestrzennego.

6. Konflikty przestrzenne i środowiskowe w gospodarce przestrzennej.

7. Problemy społeczne w planowaniu przestrzennym.

8. Partycypacja społeczna jako sposób zaangażowania społeczności lokalnej w planowanie rozwoju.

9. Rola współpracy i partnerstwa w gospodarce przestrzennej.

10. Zarządzanie rozwojem miast i gmin - główne problemy i wyzwania, nowe tendencje.

11. Planowanie lokalne, regionalne i krajowe - relacje i zależności pomiędzy różnymi poziomami gospodarowania.

12. Monitoring i ewaluacja rozwoju lokalnego i regionalnego.

13. Główne wyzwania finansowania rozwoju miast w dobie globalnego spowolnienia gospodarczego.

 

     Patronat honorowy:

     Patronat medialny:

  

     Oficjalni sponsorzy: